Stitch IJburg, gevestigd aan Pampuslaan 31-33 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.stitchijburg.nl +31207372029

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stitch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien nodig verwerken als je een inbreng klant bij ons bent:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stitchijburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stitch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief (na toestemming bij inschrijving)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 voor inbreng
– Stitch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stitch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stitch) tussen zit. Stitch gebruikt de volgende computersysteem: Maatontwerp, daarin verwerken wij de gegevens van klanten die kleding inbrengen. Dit system wordt beveiligd en onderhouden door schouten computersystemen te Hengelo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stitch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je niet langer wenst in te brengen en uit ons systeem verwijderd wil worden kan dit 7 jaar na het laatste inbrengjaar vanwege belastingtechnische redenen. (wij zijn verplicht 7 jaar gegevens te bewaren)

Delen van persoonsgegevens met derden

Stitch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stitch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Stitch van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Je kunt je verzoek sturen naar info@stitchijburg.nl Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Heb je een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, dan verzoekt Stitch je hierbij eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als niet gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden, is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stitch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stitchijburg.nl